රුපියල් 20ට වසර 22ක් කියූ නඩුව - Hiru News 16-08-22