තමිල්නාඩුවේ දී නිදහස ඉල්ලූ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ - උපවාසයෙන් පසු ගත් දැඩි තීරණය - Hiru News 25-06-22