සේන් ගංගාවේ සිර වූ දැවැන්ත තල්මසා - Hiru News 10-08-22